پروژه‌ها

ارزیابی شکاف مدیریت ایمنی فرایند (PSM Gap Assessment):

پروژه‌های ارزیابی شکاف مدیریت ایمنی فرایند بر اساس مدل RBPS و OSHA با یک روش کاملا اختصاصی  و بر اساس یک رویکرد منسجم در شناخت وضعیت موجود  عناصر مدیریت ایمنی فرایند در سه سطح برای …

توسعه طرح پیاده سازی مدیریت ایمنی فرایند (PSM Plan development)

بر اساس تجربیات حاصل از اجرای پروژه‌های متعدد مرتبط با ایمنی فرایند بام فرایند است معتقد است موفقیت در پیاده سازی برنامه‌های PSM نیازمند دارا بودن یک نقشه راه کلان در پیاده سازی PSM است که با یک برنامه …

مشاوره در استقرار مدیریت ایمنی فرایند (PSM Implementation consultancy)

مهم ترین و کلیدی ترین بخش در برنامه‌های PSM در هر سازمان، نحوه پیاده سازی آن است که یک فرایند مستمر است. باید توجه داشت رمز موفقیت در این فاز در حقیقت تعهد مدیریت ارشد سازمان به پشتیبانی تمام و کمال …

مطالعات HAZOP

مطالعات  HAZOP‌به عنوان یکی از پرکاربردترین و پایه‌ای ترین مطالعات مهندسی ایمنی فرایند، سابقه‌ای طولانی درصنایع کشور داشته است و بام فرایند سیستم نیز با توجه به تجربیات ارزشمند خود در حوزه ایمنی فرایند اقدام….

مطالعات HAZID

شناسایی مخاطرات محیطی یا مطالعات HAZID‌یکی از انواع مطالعاتی است که در سال‌های اخیر به منظور تکمیل مطالعات شناسایی مخاطرات در مجتمع‌های فرایندی مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعات به بیانی مکمل …

مطالعات JHA

شناسایی مخاطرات شغلی یکی از حلقه‌های تکمیل کننده برنامه شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک در سازمان‌هاست که منجر به اطمینان از اجرای ایمن فعالیت‌های شغلی خواهد بود. در این خصوص لازم است این مطالعات در انطباق …

مطالعات PSSR

مطالعات بازنگری ایمنی پیش از راه اندازی به عنوان یکی از مطالعات بسیار کاربردی و مهم در حوزه مدیریت ایمنی فرایند در سال‌های اخیر به شکل ویژه‌ای در صنایع فرایند کشور مد نظر قرار گرفته است و …

پروژه‌های مهندسی حریق

بام فرایند سیستم با مشارکت همکاران بین المللی و توان متخصصان داخلی اقدام به ارائه خدمات متنوع و تخصصی در حوزه مهندسی حریق نموده است. این مطالعات شامل مطالعات ارزیابی وضعیت موجود …

مطالعات مدیریت پسماند

مطالعات مدیریت پسماند به عنوان بخش مهمی از برنامه‌های مدیریت زیست محیطی در شرکت‌های صنعتی از الزامات قانونی در این خصوص محسوب می‌شود. بام فرایند سیستم با بهره‌گیری از متخصصین مجرب اقدام به ارايه …

مطالعات سیستم مدیریت HSE

مشاوره، استقرار، ممیزی و ارتقای سطح مدیریت HSE و عناصر این سیستم مدیریت بر مبنای مدل OGP و یا بر اساس رویکرد IMS یکی از خدمات شرکت بام فرایند سیستم است. توسعه این برنامه به شکل بومی و متناسب …

اسکرول به بالا