مهندسی یکپارچه دارایی

نگهداشت صحیح و به موقع تجهیزات جهت کارکرد آن‌ها در زمان مقتضی از اهمیت ویژه‌ای برای صنایع فرایندی برخوردار است. مهار مواد خطرناک و اطمینان از عملکرد سیستم‌های ایمنی در صورت لزوم، جز مسئولیت‌های اولیه هر مجتمعی به شمار می‌آیند. در این بین فعالیت‌های یکپارچگی دارایی به عنوان ضامن عملکرد صحیح دارایی‌های مجتمع، از جلسات فنی شامل متخصصان به دنبال پیشرفت در وضعیت موجود طراحی، بازرسی، آزمایش و یا قابلیت اطمینان تجهیزات آغاز شده و ممکن است تا کارهای عملیاتی مانند اقدامات اپراتور کارخانه در مراحل معمول شناسایی نشت، صداها و یا بوهای غیر معمول و نیز تشخیص شرایط غیرنرمال دیگر ادامه یابد. این عنصر در درجه اول شامل (1) فعالیت‌های پایش وضعیت، بازرسی، تست، نگهداشت پیشگیرانه، نگهداشت پیش‌بینانه و فعالیت‌های تعمیراتی که توسط پرسنل نت و پیمانکاران در تاسیسات عملیاتی انجام می‌شود و نیز (2) فرآیندهای تضمین کیفیت شامل رویه‌ها و آموزش‌هایی که وظیفه‌ی پشتیبانی از این فعالیت‌ها را بر عهده دارند.

 بر همین اساس شرکت بام فرایند سیستم در راستای افزایش سطح قابلیت اطمینان صنایع فرایندی، همراستا با خدمات مدیریت ایمنی فرایند، اقدام به ارائه خدمات مدیریت یکپارچگی دارایی با همکاری موسسات معتبر بین المللی و داخلی نموده است. این خدمات در حقیقت بخشی از فرایند تضمین استمرار تولید است که در قالب مفهوم کلی ایمنی فرایند قابل تفسیر است. 

شرح اقدامات:

اسکرول به بالا