مطالعات JHA

شناسایی مخاطرات شغلی یکی از حلقه‌های تکمیل کننده برنامه شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک در سازمان‌هاست که منجر به اطمینان از اجرای ایمن فعالیت‌های شغلی خواهد بود. در این خصوص لازم است این مطالعات در انطباق و هماهنگی با سایر مطالعات مرتبط ایمنی فرایند صورت پذیرد تا منجر به حصول نتایج موثر و کارا گردد.

برخی از کارفرمایان:

اسکرول به بالا