مطالعات HAZID

شناسایی مخاطرات محیطی یا مطالعات HAZID‌یکی از انواع مطالعاتی است که در سال‌های اخیر به منظور تکمیل مطالعات شناسایی مخاطرات در مجتمع‌های فرایندی مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعات به بیانی مکمل مطالعات HAZOP بوده و برای واحدهای عملیاتی این امکان را فراهم می ‌اورد که  مخاطرات محیطی (غیر فرایندی) خود را شناسایی و برای کنترل ریسک‌های ناشی از این مخاطرات برنامه‌ریزی نمایند. 

از وجوه تمایز مطالعات HAZOP صورت گرفته توسط این شرکت، تلاش برای اجرای مطالعات مطابق الزامات مرتبط با مدیریت ایمنی فرایند است به نحوی که نتایج این مطالعات بتواند به عنوان بخش مهمی از مطالعات عناصر PHA یا HIRA در پیشبرد برنامه PSM موثر واقع شود.

برخی از کارفرمایان:

اسکرول به بالا