مشاوره در استقرار مدیریت ایمنی فرایند (PSM Implementation consultancy)

مهم ترین و کلیدی ترین بخش در برنامه‌های PSM در هر سازمان، نحوه پیاده سازی آن است که یک فرایند مستمر است. باید توجه داشت رمز موفقیت در این فاز در حقیقت تعهد مدیریت ارشد سازمان به پشتیبانی تمام و کمال از برنامه‌های PSM است و در غیر اینصورت هیچ امیدی برای موفقیت این برنامه‌ها وجود ندارد. این فاز بر خلاف فازهای قبلی بیشتر متمرکز بر عملکردهای هر سازمان بوده و نقش مشاور تنها در تسریع برخی روندها و پشتیبانی از کارگروه‌های فنی PSM است که باید به مرور این نقش کمرنگ تر گشته و با توسعه صلاحیت و توانمندی این کارگروه‌ها نهایتا به شکل درون سازمانی پیگیری شود.

 در این خصوص راهبری کارگروه‌های فنی مرتبط با عناصر PSM، ارائه آموزش‌های ارتقای صلاحیت در سه سطح مدیران ارشد، تیم های فنی و عموم کارکنان، اجرای برخی مطالعات ایمنی فرایند و نیز اطمینان از عملکرد صحیح همه عناصر در ارتباط منسجم با یکدیگر وظیفه اصلی مشاور است.

برخی از کارفرمایان:

پیمایش به بالا
اسکرول به بالا