شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک

مطالعات ایمنی فرایند در واقع پی ریزی مجموعه اقدامات بعدی در مبحث مهندسی ایمنی است. آنچه در مطالعات ایمنی اهمیت بسزایی دارد تناسب بین متد ارزیابی با ویژگی‌ها، ذات و مختصات سازمان و تأسیسات مورد مطالعه است. عدم احاطه کامل بر روش‌های مختلف، در نظر گرفتن معیارهای غیر تخصصی و بسیاری از موارد دیگر باعث گردیده است مطالعات صورت گرفته بعضاً انگونه که انتظار می رود اثر بخش نبوده و انتظارات را براورده ننمایند.

باید توجه داشت مهم ترین عامل تضمین کننده در مطالعات موفق بعد از انتخاب نوع و روش مناسب مطالعات و آشنایی کامل و همه جانبه با روش، شناخت ویژگی ها و نقاط ضعف و قوت روش، بهره گیری از نفرات متخصص هر واحد عملیاتی و اجرای کامل چرخه مهندسی ایمنی با توجه به خروجی های حاصل از مطالعات است.

بر همین اساس این شرکت مطالعات ایمنی فرایند را بر اساس تجارب موفق خود در ده‌ها پروژه‌ی داخلی و با استفاده از کدها، استانداردها و راهنماهای مرجع بر اساس ماهیت فرایندهای هر سازمان اجرا می‌نماید. این مطالعات شامل موارد زیر است:

اسکرول به بالا