تیم ما

رئیس هیئت مدیره
دکتر عماد رعایائی

مدیرعامل بام فرآیند سیستم
سید مجتبی ابطحی

کارشناس ارشد بهداشت ایمنی و محیط زیست (HSE)

مدیر اجرائی
نوید حمیدپور

کارشناسی مهندسی شیمی

سرپرس فنی بخش ریسک
محمدعلی علیکاهی

کارشناسی مهندسی شیمی

سرپرست ایمنی
ابوالفضل نوروزی

کارشناس ارشد بهداشت ایمنی و محیط زیست (HSE)

مدیر توسعه بازار
پیمان اصغری

….

کارشناس
محمدسالار حسنی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

کارشناس
کیمیا پورعبدالله

کارشناسی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

سرپرست دپارتمان IRIK
محسن احمدپور

کارشناس ارشد بهداشت ایمنی و محیط زیست (HSE)

اسکرول به بالا