ارزیابی شکاف مدیریت ایمنی فرایند (PSM Gap Assessment)

 پروژه‌های ارزیابی شکاف مدیریت ایمنی فرایند بر اساس مدل RBPS و OSHA با یک روش کاملا اختصاصی  و بر اساس یک رویکرد منسجم در شناخت وضعیت موجود  عناصر مدیریت ایمنی فرایند در سه سطح برای هر عنصر طرح ریزی و اجرای می‌شود. این روش در صورت تمایل کارفرما امکان تبدیل شدن به یک داشبورد پویا (دینامیک) پایش وضعیت پیشرفت برنامه PSM در قالب نرم افزاری را نیز دارا می‌باشد.

بام فرایند سیستم بر اساس این متد که مبتنی بر تجربه‌های موفق بین المللی است یک ارزیابی جامع و عمیق از وضعیت سازمان صورت داده و بر اساس این شرایط نقشه راه استقرار مدیریت ایمنی فرایند را به شکل اختصاصی برای هر شرکت ارائه می‌نماید.

برخی از کارفرمایان:

اسکرول به بالا