خدمات آموزش و پشتیبانی

یکی از اصلی ترین ابزار  توسعه برنامه‌های ایمنی فرایند و HSE و گسترش فرهنگ و نهادینه کردن مباحث مربوطه، برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط با استفاده از اساتید مجرب، متخصص و با تجربه علمی و عملی است. امروزه دوره های آموزشی فقط محدود به دوره‌های سنتی نیست و باید کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی در بسترهای نوین و منطبق با تجارت موفق دنیا در زمینه اثربخشی آموزش‌ها طراحی و اجرا شود.

 تمرکز بر اثر بخشی دوره‌های آموزشی، تلاش برای انطباق حداکثری برنامه‌های یادگیری با نیازهای واقعی سازمان، توجه به سطح مخاطبین، اطمینان از کیفیت عملکرد، استفاده از دستاوردها و تجربیات بروز بین المللی و داخلی و … همه و همه از مواردی است که لزوم طراحی یک سیستم آموزشی اثر بخش را برای تحقق اهداف ایمنی فرایند و HSE نشان می‌دهد.

 بر همین اساس بام فرایند سیستم با همکاری شرکای بین المللی خود آماده است تا آموزش‌ها و کارگاه‌های فنی و تخصصی را در داخل و خارج از ایران طراحی، سازماندهی و برگزار نماید. کلیه دوره های آموزشی به دو شکل درون سازمانی( در محل شرکت ها و تأسیسات متقاضی) یا برون سازمانی (در نزدیک ترین محل مورد نظر “بام فرایند سیستم) قابل برگزاری است.

 سابقه آموزش های داخلی و بین المللی بام فرایند سیستم گواهی بر کیفیت خدمات ارائه شده در این زمینه در صنایع بزرگ کشور است.

اسکرول به بالا