آمار مربوط به حوادث شهری، تلفات ناشی از برق‌گرفتگی در سطح شهر، آمار مرتبط با تصادف عابر پیاده، حوادث رخ‌داده برای سالمندان، سن بحرانی آسیب‌پذیری بر اساس حوادث، نقاط پرخطر از منظر ایمنی شهروندی، آمار مربوط به میزان آلایندگی شهری در یک سال و ... تمامی این موارد از ملزومات طرح‌ریزی برنامه‌های کنترلی و پیشگیرانه و نیز برنامه‌ریزی برای تخصیص بهینه منابع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در زمینه سلامت، ایمنی و محیط‌زیست است.
تجربه فعالیت در موضوعات سلامت، ایمنی و محیط زیست در صنایع بزرگ کشور علی الخصوص تجربه استقرار سیستم مدیریت HSE از تجارب ارزشمندی است که موجب افزایش اطمینان از اجرای مطالعات بر اساس نیازهای واقعی کارفرما و منطبق با مختصات عملیاتی آن خواهد بود که با توجه به گستردگی زمینه¬های فعالیت شهرداری ... تجربه استقرار و طرح ریزی سیستم مدیریت HSE هم در صنایع نفت و هم در صنایع نیروگاهی برای مشاور این شرکت لازم و ضروری به نظر می رسد.
در همین راستا شرکت بام فرآیند سیستم آمادگی دارد تا خدمات ذیل را در راستای افزایش سطه ایمنی، بهداشت و محیط زیست را ارائه نماید: