ارائه خدمات فنی و مشاوره مهندسی در حوزه علوم مرتبط با HSE رسالت اصلی بام فرایند سیستم است. در حقیقت سایر خدمات این شرکت از جمله آموزش به منظور ارتقای سطح توانایی فنی و انتقال مبانی تخصصی به کارفرمایان طراحی گردیده است.
استفاده از همکاران بین المللی در کنار بهره گیره از نیروهای متخصص داخلی و نیز نفرات با تجربه در صنایع کشور نقطه اتکای بام فرایند سیستم در ارائه خدمات مهندسی است.