یکی از راه های گسترش دانش و فرهنگ سازی و نیز ارتقای سطح HSE در کشور برگزاری سمینارها و همایش های تخصص در داخل و همچنین شرکت و حضور در همایش ها و سمینارهای بین المللی است. بر همین اساس بام فرایند سیستم هم در زمینه برگزاری همایش های داخلی و هم در زمینه مشارکت در همایش های بین المللی در زمینه HSE به ارائه خدمات می پردازد.