یکی از نشانه های اصلی تولید علم در یک مجموعه حجم انتشارات علمی در زمینه فعالیت است که نشان دهنده همگامی مجموعه با علوم روز و مجاری علمی و اکادمیک است تا از این طریق با بهره گیری و تلفیق این توانایی با تجربه ی عملیاتی مجموعه ای کار در زمینه ارائه خدمات مهندسی شکل بگیرد.
بر همین اساس کمیته انتشارات بام فرایند سیستم اقدام به طرح ریزی انتشار مجموعه کتاب ها و مطالب تخصصی نموده است. همچنین بام فرایند سیستم آمادگی دارد تا با حمایت از پژوهشگران و مولفین محترم نسبت به حمایت از انتشار مقالات و کتب در حوزه HSE اقدام نماید.
برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه نحوه ی پشتیبانی و انتشار با ما تماس بگیرید.