لزوم آموزش صحیح و علمی برای تکمیل تجربه های عملی بر هیچکس پوشیده نیست. آموزش الفبای ابتدایی برای ارتقای کیفیت است و کیفیت میسر نیست جز در سایه آموزش مبتنی بر تجربه.
" بام فرایند سیستم " عمیقاً به ارائه آموزش های عملی و با کیقیت معتقد است و همواره توجه به جامعه هدف و تدوین سر فصل‌ها بر اساس این جامعه را در اولویت کاری خود قرار داده است. در کنار آموزش گسترش حوزه ی پژوهش در زمینه HSE یکی از نیازهای امروز جامعه صنعتی کشور است تا با علوم به روز در مباحث مهندسی ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست آشنا شده و گام های عملی استوار در راستای نهادینه کردن فرهنگ عمومی در جامعه برداشته شود.
همچنین بام فرایند سیستم در راستای رسالت خود اقدام به برگزاری سمینارها و همایش های ملی و بین المللی و مشارکت در برگزاری سمینارهای بین المللی می نماید.