معرفی

یکی از اصلی ترین دلایل در ناکارامدی سیستم های مدیریت HSE ناهمگون بودن این سیستم ها، عدم تطابق در معیارگزاری‌ها و اهداف و نیز یکسان نبودن برنامه ها و نگرش ها است، به همین منظور برای رفع این نقیصه " بام فرایند سیستم " با گروهی کامل و بی نظیر از مجموعه ای از متخصصین در تمام زمینه‌های دخیل در مبحث HSEQ با ورود قدرتمند به عرصه این مباحث کلیه خدمات مرتبط با این مبحث را به صورت یکپارچه ارائه می نماید. ایجاد شبکه ای از همکاران بین المللی و نیز مجموعه از نفرات متخصص جوان در کنار گنجینه ای از نفرات با تجربه در صنایع مختلف این امکان را فراهم نموده است تا فنی ترین خدمات بر اساس نیازهای بومی توسط بام فرایند سیستم قبال ارائه باشد.

بیانیه سازمانی

بر این باوریم دستیابی به توسعه¬ای هم¬گون، متوازن و همه جانبه، در گرو بینش عمیق، همه جانبه و همزمان به مباحث کیفیت، بهداشت، ایمنی و محیط زیست است و این مهم محقق نمی شود جز با ترویج صحیح و عمیق فرهنگ HSE. معتقدیم ارتقای فرهنگ فخیم بهداشت، ایمنی و محیط زیست وظیفه¬ای است خطیر که مستلزم تلاشی جمعی، برنامه¬ریزی شده و هدفمند تمامی اعضای پیکره¬ی عظیم صنعت در این مرز و بوم است.تلاشی منطبق بر معیارهای علمی و فنی و مطابق با روند پرشتاب پیشرفت و توسعه در دنیای امروز. می‌دانیم در ابتدای راهیم و تلاش می‌‌‌کنیم با تمام توان در این مسیر قدم بگذاریم و اطمینان داریم در این راه بهترین خواهیم بود چرا که عمیقاً اعتقاد داریم:
"شما شایسته بهترین هستید".

ساختار ذهنی

مشتری مداری، نگرش سازمانی و حرفه¬ای، ایجاد حس اعتماد و ارتباط متقابل، نوع آوری و ابتکار، بومی سازی ، توجه به ساختارهای موجود و استفاده از پتانسیل داخلی شرکت ها، تلاش در راستای افزایش بهره وری، تعامل سازنده، به روز بودن، هماهنگی و حرکت همراه با جریان پرشتاب تولید علم و تکنولوژی و صداقت درون مایه ذهنی و اخلاقی بام فرایند سیستم است.